Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2013

12d3
1600 bf89
Reposted fromakallabeth akallabeth vialugola lugola
12d3
2713 573f
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaeXYZ eXYZ
12d3
Reposted fromlugola lugola viaeXYZ eXYZ
12d3
12d3
Niestety jestem tą sentymentalną idiotką, dla której wszystko ma jakieś znaczenie.
Reposted fromnfading nfading viaaynis aynis
12d3
4102 877a
12d3
9425 15e2
12d3
12d3
where to next?
Reposted fromcube cube viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
12d3
8223 edc8
Reposted fromkarahippie karahippie
12d3

March 25 2013

12d3
12d3
5269 3c14
Reposted fromnfading nfading
12d3
Dlaczego to tak,
dlaczego to tak?

Choć tyle doświadczeń,
rozumu wciąż brak
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie viadobby dobby
12d3
6578 7bde
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadobby dobby
12d3
7784 df60
Reposted frombookinistka bookinistka viabeatlanna beatlanna
12d3
4244 fdd8 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaMaryiczary Maryiczary
12d3
błądzący wędrowiec ma przynajmniej tę pociechę, że okolica wciąż się zmienia wokół niego i z każdą zmianą rodzi się w nim nadzieja znalezienia wyjścia; ten zaś, kto błądzi w swym wnętrzu, nie ma tak wielkiej przestrzeni ruchu; wkrótce zauważy, że kręci się w kółko, z którego nie ma wyjścia.
— s. kierkegaard
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaaynis aynis

March 20 2013

12d3
5190 7035
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaaynis aynis
12d3
2645 fd02
Reposted fromlittlestories littlestories viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl